Obecní knihovna Podhradí

Výpůjční řád

Výpůjční řád :

1.v Obecní knihovně  má právo si půjčovat knihy a využívat další služby každý čtenář knihovny, dodržující tento výpůjční řád

2.čtenářem knihovny se může stát každý občan s trvalým bydlištěm v České republice.Mládež do 15 let se může stát čtenářem po souhlasu rodičů, kteří ručí za vypůjčené knihy.Veškeré výpůjční služby Obecní knihovny Podhradí nejsou zpoplatněny.

3.čtenářům se v knihovně půjčuje na čtenářský průkaz, který je vystaven po vyplnění přihlášky, seznámení s výpůjčním řádem a po předložení dokladu o trvalém bydlišti

4.čtenář je povinen hlásit knihovně změnu jména, bydliště

5.výpůjční doba je 1 MĚSÍC.Po dohodě je možné výpůjční lhůtu prodloužit

6.při ztrátě knihy nebo jejím poškození opatří čtenář stejný titul nebo po domluvě nahradí ztrátu jiným titulem, popřípadně zaplatí  náhradu za knihu v plné výši

7.čtenáři jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny, zachovávat klid a pořádek v jejich prostorách

8.knihovna je oprávněna odmítnout služby čtenářům, kteří porušují výpůjční řád  


Poučení o ochraně
 osobních údajůSprávcem osobních údajů
uživatelů
knihovny je Obecní knihovna Podhradí (dále
jen knihovna).


Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů
v tomto rozsahu:
Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého
pobytu), Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon), Služební
údaje: ( číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně
historie, přehled
rezervací, upomínán). Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o
jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech. Další údaje (údaj o ZTP).

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel
mladší 15 let. Registrovaný uživatel oznámí knihovně
případné změny identifikačních a
kontaktních osobních údajů
bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a
dalších služeb uživatelům, informování uživatelů
o službách a dále za účelem ochrany
majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace
s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů
jako subjektů
osobních údajů


Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních
údajů,případně
umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů
u ní uložených.
Žádosti uživatelů
týkající se ochrany osobních údajů
knihovna vyřizuje bez zbytečného
odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajůKnihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů
po dobu registrace a (jeden rok)
poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči
knihovně
žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel
může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho
registrace1 . Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním
identifikačních údajů
(anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě
jsou likvidovány dle
Spisového a skartačního řádu (obce).


Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými
prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi
pracují v rámci svých pracovních úkolů. Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové

databázi knihovní katalog knihovny Měk Luhačovice. Přístup k těmto datům je chráněn
systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů
jednotlivých zaměstnanců.

1 Nabídku okamžitého vymazání historie výpůjček nabízet pouze v případě, že je to knihovna schopna udělat!Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě
smlouvy o poskytování služeb, kterou
s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením
o ochraně
osobních údajů
(EU) 2016/679, známém jako GDPR.